Bemutatkozás

Engedje meg, hogy röviden bemutassam vállalkozásomat.

2008. április 24-én alakultunk, optimális képzettségű, saját humánerőforrással dolgozunk. Csapatunk fiatal, volt rendvédelmi főtisztekből áll, akik 20 éves tapasztalatot szereztek bűnüldöző munkájuk során a nyílt és titkos nyomozásokban, bűnügyi hírszerzésben, biztonságtechnikai munkákban, személy- és vagyonvédelemben.

Kiterjedt kapcsolati tőkével rendelkezünk Magyarországon, sőt Európa egyes országaiban is.

Megrendelőink legkülönbözőbb kéréseit elméleti tudásunk és gyakorlati tapasztalataink, hely- és személyismeretünk birtokában, megfelelő technikai háttérrel, szükség szerint szakértői gárdával elégítjük ki.

Az adott feladat leghatékonyabb megoldhatóságára konkrét javaslatot teszünk, ajánlatunk elfogadása után, - szerződéskötést követően - kedvező határidővel, közvetlen és személyes kapcsolatot kialakítva, végezzük el megbízásunkat, maximálisan betartva a foglalkozási - hivatásbeli - titoktartási kötelezettséget.

Az általunk végezett tevékenységre vonatkozóan rendelkezünk szerződésen belül és az azon kívül okozott károk megtérítését szolgáló felelősségbiztosítási szerződéssel, mely garanciát vállal az esetlegesen keletkező károk rendezésére.

Tagjai vagyunk a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarának, valamint a Pest Megyei és Érd Megyei jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamarának.

Megalakulásunk óta szerepelünk a NAV. Köztartozásmentes Adózó nyilvántartásában.


Bízva a sikeres együttműködésben:

Barborik János
tulajdonos, ügyvezető
Omerta 07 Kft.

Magánnyomozás

Megbízási szerződésünk alapján a megbízót megillető jogok keretein belül figyelő, kutató, felderítő, dokumentáló munkánkkal, elemző, értékelő, informáló, javaslattevő tevékenységünkkel és személyes közreműködésünkkel segítjük megbízónk jogainak, jogszerű érdekeinek érvényesítését és kötelezettségeinek teljesítését.

Hazánkban ez a fajta tevékenység szabályozása nemcsak felületes, hanem diszkriminatív és átlagos is, így számtalan olyan nyomozati technikát vagyunk kénytelenek használni, amelyek egészen sajátosan értelmezik a törvényesség fogalmát. Természetesen írott szabályként sosem léphetünk át a törvényesség mezsgyéjén, nem veszélyeztettetjük saját és megbízóink jó hírnevét, de eredménycentrikusan dolgozunk!

Magyarországon csak néhány olyan adatbázis létezik, amelyek a magánnyomozók munkáját jelentősen segíthetnék. A sajátos környezet ellenére mégis nagy lehet a mozgásterünk, ha a múltbeli esemény, vagy az esetleges bűncselekmény felderítése, megelőzése és bizonyítása érdekében a megtehető taktikákat és technikákat megfeleleően ötvözzük.

Megbízónk igénye szerint tevékenységünket úgy is végezhetjűk, hogy az érdeklődés alanya és környezete ne értesüljön az adatgyűjtési tényről, annak valódi okáról.

A hozzánk érkező legkülönbözőbb kéréseket elméleti tudásunk és gyakorlati tapasztalataink, hely- és személyismeretünk birtokában elégítjük ki.

Területei

 • adatgyűjtés, környezettanulmány készítés
 • álló vagy mobil megfigyelés
 • kép és hangfelvételek készítése
 • nyilvántartások ellenőrzése
 • helyiségek biztonságtechnikai ellenőrzése
 • preventív céllal értékszállítások útvonalainak megtervezése, ellenőrzése
 • eltűnt vagy bujkáló személyek felkutatása

Cégőr

Az Omerta 07 Humán Biztonsági Program (Cégőr ®) egy olyan szabályozott kontrol alatt működő szigorú tevékenység, amely a törvényekre és a belső szabályokra támaszkodva képes garantálni a Vállalat dolgozóival, partnereivel kapcsolatos kockázatok csökkentését és képes arra, hogy az abban résztvevőkben bizalmat keltsen és részükre biztonságot nyújtson.

Programunk célja, hogy az önkéntesen belépő, a logisztikai ellátási láncban dolgozó, vagy dolgozni kívánó munkavállalók számára a munkaerő piacon könnyebb elhelyezkedést, elérhetőséget tegyen lehetővé, valamint a munkaadók számára lehetőséget nyújtson a foglalkoztatásból adódó kockázatok csökkentésére, az igényeikhez leginkább illeszkedő munkaerő kiválasztására.

Nyilvántartásunkban a benne szereplő tagok saját adataikhoz korlátlanul hozzáférnek, illetve szerződött vállalati partnereink a munkavállalókat képzettségeik és képességeik alapján kereshetik, illetve ellenőrizhetik, hogy egy adott személy szerepel-e a programban.

Tovább a cegor.hu-ra »

Adatvédelmi audit

Eddigi gyakorlati tapasztalataink alapján kijelenthetjük, hogy furcsa helyzet alakult ki a munka világában.

Azok a munkaadók, akik biztonságtudatosan, a „régi” beidegződött személyzeti és biztonsági protokoll alkalmazásával próbálják vállalati biztonságukat fenntartani, súlyosan megsértik a jelenleg hatályos Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényt, ismertebb nevén az Info törvényt (2011. évi. CXII. tv.).

Azok a munkaadók pedig, akik kizárólag csak a fenti törvény által kínált lehetőségeket tartják szem előtt, súlyosan veszélyeztetik a vállalati biztonságukat.

Minden cégvezetőben felmerül a kérdés, a vállalati károkozóktól, az adatvédelmi hatóság eljárásától, vagy egy polgári pertől kell jobban félni?

Úgy kell megtalálnia a helyes utat, hogy a Büntető Törvénykönyvünk három év szabadságvesztéssel fenyegeti a személyes adattal való visszaélést, az Adatvédelmi Hatóság 20.000.000 Ft bírságot szabhat ki jogsértésnél, ráadásul a „károsult” személy még további sérelemdíjat is követelhet.

A fenti paradoxont csak fokozza, hogy az Info törvénysértésekkel sok esetben egy hatósági eljárás során - nem csekély bírság után - szembesülnek a munkaadók, a törvényt betartók pedig jelentős belső káresemények után jönnek rá a fenti visszáságra.

Észlelve a jelenleg kialakult adatvédelmi helyzetet –saját kezdeményezésünkre- magánnyomozóink között okleveles adatvédelmi felelős is dolgozik, akinek segítségével maximálisan kihasználjuk az Info törvény által nyújtott mozgásteret, továbbá megkeressük azokat a lehetőségeket, amelyek alkalmazásával –törvénysértés nélkül- fokozni tudjuk a biztonságot.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a tervezett normaváltozásokat, így szereztünk tudomást az Egyesült Királyság adatvédelmi hivatala (ICO) által, 2016. március 14-én közzétett útmutatóról is, amely iránymutatásaival segít felkészülni a 2018-ban az Unióban életbelépő új adatvédelmi rendeletre.

Az iránymutatás alapján komoly változások vetíthetők előre a

 • A közérdekű adatok nyilvánossága (adatok közzététele, elektronikus információszabadság).
 • A személyes adatok védelme (az adatkezelés feltételei, adatkezelési tájékoztató felépítése, belső adatvédelmi felelősök feladata, az érintett jogai, jogérvényesítései lehetőségek).
 • Munkahelyi privacy (kiválasztási eljárás, a munkaviszony létrejötte, fennállása és megszűnése, munkavállalók ellenőrzése, megfigyelése)

területeken.

Munkatársainkkal már ezek szellemében alakítjuk át a vállalati biztonsági tevékenységeinket és ezekre a tendenciákra fejlesztettük ki a Cégőr humán biztonsági programunkat.

Hírek és aktualitások

2015-ben ezek történtek:

Két alakalommal, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) és a Hungária Veszélyesáru Mérnöki Iroda szervezésében lévő konferencián, majd a Magyar Logisztikai és Beszerzési Készletezési Társaság (MLBKT) 23. kongresszusán is bemutathattuk az ágazatot érintő, kriminalitással bíró folyamatokat, valamint tájékoztattuk a résztvevőket az eddigi humánbiztonsági tevékenységünkről is.

Előadásunk alapján készült újságcikkek az Autó Közlekedés júliusi számában „A szakmának magát kell megvédenie„ és a Logisztikai Híradó decemberi számában „Bűnök és Bűnözők” címmel meg is jelentek.

Rólunk írták:


Autó Közlekedés (2015. július 1. –XXVII. évfolyam)

„A „normál” HR nem tudja kiszűrni a humán kockázatot. Ez a kockázat minimalizálható lesz az ő rendszerükkel, amely komoly ellenőrzés után nyilvántartja a megbízható, becsületes munkavállalókat.”

„Ha a szakma használni fogja ezt a rendszert, akkor ezek az emberek gyorsan és véglegesen kiszűrhetőek lesznek.”

„… a Cégőr tagság egyfajta szándéknyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a cég egyaránt híve a dolgozói és vállalati biztonságnak.”

„A Cégőr folyamatosan fejleszt és bízik a programja sikerében.”

„A Cégőr olyan országos szolgáltatást indított, aminek a segítségével a becsületes dolgozók és a jó munkahelyek egymásra találhatnak.”

„A cég nemcsak a biztonsági szűréssel csökkenti a logisztikai szakma kockázatát, hanem a cégek igényeinek megfelelő képzésekkel is.”

..

Logisztikai Híradó (2015. december- XXV. Évf. 6. szám)

„A program nem más, mint egy pozitív munkavállalói adatbázis, amelyet szakemberek állítottak össze és kezelnek.”

„Annak érdekében, hogy a szakma ki tudja alakítani a saját védőhálóját, nem csodára van szüksége, és nem varázslatra, hanem egyszerű, de határozott lépésekre..”

..

Adósságbehajtás

A gazdasági élet szereplőinek érdekében áll, hogy lejárt követeléseik kezelése során a költséges és hosszantartó peres eljárás elkerülése, a jogviták békés rendezése érdekében őket a megfelelő szakmai szervezet professzionális módon képviselje.

Cégünknek nagy tapasztalata van a pénzügyi és eszköz kintlévőségek kezelése, visszaszármaztatása tekintetében. Kitűnő szakmai és technikai felkészültségünknek köszönhetően, igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül behozni Megbízóink lejárt követeléseit – lehetőség szerint azok járulékaival együtt.

Bizonyított követelések beszedése

 • adósok felkutatása
 • pénzügyi egyezség kieszközlése az adós és a hitelező között
 • követelés beszedése a bírósági eljárást megelőzően
 • hitelfedezet visszaszármaztatása
 • információ gyűjtése az adós vélhető anyagi helyzetéről

Cégünk a behajtási folyamat teljes egészét fel tudja vállalni

Munkánk során a levél, ill. telefonos kapcsolatfelvételen túl az ügyféllátogató munkatársaink is bekapcsolódnak a behajtásba és személyesen keresik fel –akár az ország bármely területén- az adósokat annak érdekében, hogy velük fizetési egyezséget kössenek.

A személyes felkeresés során munkatársaink környezettanulmányt készítenek az adósok vagyoni helyzetéről, valamint tisztázzák a nemfizetés esetleges okát.

A behajtási folyamat a felszólító levelek küldésétől kezdődően a telefonos ügyintézést, az adósok látogatását, különböző adatbázisok felhasználását és a jogi eljárás alkalmazásának ésszerű kombinációját foglalja magában. A semleges harmadik félként, ennek előnyeit kihasználva igyekszünk a felszínre hozni az adósok fizetési szándékát, egyeztető tárgyalásokat vezetünk le, megkötjük az esetleges részletfizetési megállapodásokat, és nyomon követjük azok betartását.

Gazdasági információszerzés

A veszélyelhárítás és megelőzés szerves módon kapcsolódik egybe a versenypiaci pozíciók védelmét és építését szolgáló üzleti tevékenységgel. Napjainkban a versenyképesség kiemelkedően fontos feltétele a pontos és megbízható forrásból származó információ ismerete.

A fennmaradás, a fejlődés és a profit növelése érdekében a gazdasági társaságoknak is állandóan figyelemmel kell kísérnie a versenytársak tevékenységét. Az üzleti hírszerzés legális adat- és információszerzésen alapul. Ehhez törekedni kell a versenyben lévő gazdasági társaságok tervei, erőforrásai megismerésére. Főként azokon a piacokon fontos az üzleti hírszerzés, ahol a versenyben lévő társaságok hozzávetőlegesen azonos feltételekkel tevékenykednek.

Természetesen az átvizsgálás objektív alapját folyamatosan frissülő online adatbázisunk képezi (KAVOSZ, Központi Statisztikai Hivatal, Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, Magyar Közlöny, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Nemzeti Adó- és Vámhivatal), mely segítségével meghatározzuk a cég tulajdonosi kapcsolatrendszerét, a tagok egyéb érdekeltségeit, következtetünk a cég üzletvitelére, megbízhatóságára, komolyságára. Szubjektív oldalon fontos információkat tartalmazhat a cég székhelyén, telephelyén, fióktelepén az általunk elkészített környezettanulmány a tulajdonosi kör, ügyvezető, alkalmazottak vonatkozásában.

Területei

 • üzletkötések elötti céginformációk beszerzése, preventív ellenőrzések lefolytatása
 • gazdasági társaságok alkalmazottainak eseti, ill. folytatólagos biztonsági ellenőrzése
 • környezettanulmányok készítése
 • elektronikus megfigyelő rendszerek telepítése, felderítése, tárgyalási helyszínek biztosítása

Cégbiztonság, rendvédelem

Minden cégvezető tisztában van azzal, hogy nem elég egy gazdasági társulást jól vezetni, sikeres üzleteket kötni, hanem biztonságos körülmények között profitot kell termelni.

Az általunk „védett” vállalatoknál megbízónk gazdasági érdekeinek védelmére különböző humánbiztonsági folyamatokat vezetünk be. Intézkedéssorozatainkkal a Vállalat dolgozóival, partnereivel kapcsolatos kockázatokat csökkenteni tudjuk.

Megelőzzük, felderítjük és megszüntetjük mindazon szándékos, vagy gondatlan magatartásokat és a dolgozók, vagy a partnerek személyes körülményeiben rejlő, befolyásolás vagy zsarolás jellegű támadásokat lehetővé tevő kockázatokat, amelyek a Vállalatnak anyagi, vagy erkölcsi károkat okozhatnak.

Tevékenységünk másik célja továbbá az is, hogy segítse, növelje a munkavállalók, partnerek biztonsági tudatosságát, így az ártó szándékú befolyásoló törekvésekkel, sőt a támadásokkal szemben is védelmet nyújtson.

Az általunk a cégbiztonság, magánbiztonság területén szerzett tapasztalataink alapján kialakított humánbiztonsági rendszer egy olyan szabályozott kontrol alatt működő szigorú rendszer, amely a törvényekre és a belső szabályokra támaszkodva képes garantálni a szakszerűséget a Vállalat és dolgozói számára, amihez egy korrekt, az abban résztvevők részére biztonságot nyújtó és bizalmat keltő tevékenység társul.

Területei

 • teljes körű biztonsági audit
 • személyes riportok készítése
 • technikai eszközökkel folytatott kémkedés elleni felkészítés, tanácsadás
 • vállalat specifikus humánbiztonsági képzések
 • személy- és céginformációs adatgyűjtések és biztonsági átvilágítás
 • információk, bizonyítékok beszerzése peres és peren kívüli ügyekben

IT biztonság

A hazai vállalati vezetők szemében az IT-terület legnagyobb kihívását a biztonsági kérdések jelentik, ennek megfelelően kezdik felismerni a hiányos IT-biztonságban rejlő hatalmas üzleti kockázatokat vállalkozásukra nézve.

Bár sokan érzik a fenyegetések legkritikusabb formájának a külső támadásokat (hackertámadás, vírusok), azonban ennél is nagyobb fenyegetést jelentenek a cégen belüli, emberi tényezők. Ilyen belső tényező lehet az akár véletlen hibából adódó, akár szándékos károkozás, de az adatszivárgás is, amelynek csatornái (és sokszor vétlen eszközei) szinte kivétel nélkül a saját alkalmazottak, még ha az értékes üzleti adatok megszerzésére irányuló támadás jó eséllyel a cégen kívülről indul is. A felsorolt fenyegetések mindegyik típusa valós veszélyt jelent a vállalati, üzleti adatok biztonságára nézve.

A közeljövő cégbiztonsági IT-trendjeit az fogja meghatározni, hogy a hazai vállalatok hogyan birkóznak meg az új, vagy egyre lendületesebben terjedő eszközök és technológiák kapcsán tömegesen felmerülő biztonsági kérdésekkel. A biztonságra fordított források általános szűkössége miatt kérdéses, hogy az informatikai költségvetésekben hajlandók lesznek-e a cégek elkülöníteni a szükséges újítások költségeit.

Munkatársaink összehangolják a biztonsági intézkedések sorozatát, kellő figyelmet fordítanak a kritikus biztonsági szempontokra, így képesek vagyunk a fenyegetéseket komplex, körültekintő és nem utolsó sorban költséghatékony módon elemezni és kezelni.

Személyvédelem

Az elmúlt évek tapasztalatai egyértelműen bebizonyították, hogy az élet és vagyonbiztonságot az állami rendvédelmi szervek teljes mértékben - a hagyományos módszerekkel - már nem tudják biztosítani. Ezért ahol a kialakult helyzet indokolttá teszi, a biztonság megteremtését magas színvonalon és speciálisan képzett biztonsági szakemberekre kell bízni, akiket modern védelmi és biztonságtechnikai eszközökkel kell felszerelni azért, hogy munkájukat eredményesen tudják ellátni.

Biztonsági embereink az alapfokútól egészen a kiemelt védelmi feladatok végrehajtásáig tudják növelni a megbízó élet- és vagyonbiztonságát, tevékenységünk során a testi épség élőerős védelme (testőrrel), valamint a tevékenységhez szervesen kapcsolható biztonságtechnikai-, mechanikai védelmi rendszerek tervezését, kiviteleztetését, üzemeltetését és karbantartását végezzük.

Megbízásunk során fontos szerep jut a személybiztosító munkatársainknak, vagyis ismertebb nevükön a testőreinknek. Testőreink a védett személy közvetlen közelében tartózkodva kötelesek megakadályozni a támadások sikeres kivitelezését, valamint feladatuk a védett személy menekítése támadás esetén.

A személyvédelem területén vállaljuk

 • ügyfeleink üzleti tárgyalásainak teljes körű biztosítását
 • üzletfeleink és családtagjaik egész napos tevékenységének biztosítását

Képzés, oktatás

Szerepjátékos gyakorlati képzés

Megbízó által kijelölt résztvevői körben, magánnyomozók és szakpszichológus közreműködésével cégbiztonsági témakörben, speciális humánbiztonsági oktatás és gyakorlati képzést tartunk.

Az oktatáson elméleti képzéssel megismertetjük a résztvevőket a mindennapi munkatevékenységük során kialakított protokoll eljárások mögötti büntetőjogi háttérrel. Szakpszichológusunk előadásával segít a hallgatóknak a stressz és veszélyhelyzeti hatások feldolgozásában, az azokra való lelki felkészülésben, bemutatja a veszélyhelyzetetek hatását a test fiziológiájára és szemlélteti a tudat működését.

A képzés utolsó fázisában, szerepjátékok segítségével modellezzük a legkritikusabb szituációkat, ezzel a gyakorlatban ismételjük át az elméleti foglalkozás egyes részeit. A gyakorlati szituációkat megteremjük, a képzésen részt vevő, megbízó által kijeleölt állomány pedig megkísérli megoldani azokat.

A megoldások végén közösen értékeljük a látottakat, illetve bemutatjuk a megfelelő viselkedési formát.

Képzés a vállalati környezetben lévő személyes kapcsolatok és az emberi interakciók harmóniájáról

A témakört a hasonló szolgáltatást kínálók között egyedülállóan a titkosszolgálatoknál is alkalmazott technikákkal szemlélteti szakértőnk.

Az általunk felkészített személy bizonyos kereteken belül úgy tudja alakítani a különféle körülményeket, hogy azok számára a legkedvezőbbek legyenek.

A képzés során, -többek között- megismertetjük a tárgyalási trükkökkel, fogásokkal, felkészítjük, hogyan védekezzen a manipulatív tárgyalási stratégiákkal szemben.

Lövészeti képzés

Tevékenységünk során a képzésre jelentkezők egyénre szabottan sajátítják el a lőfegyverekkel, azok használatával kapcsolatos képzettség és a jártasság alapjait. A képzés során szigorúan szabályozott, -de kötetlen légkörben- a hatékonyság, fegyelem, kitartás, küzdő és csapatszellem, az egymásrautaltság kialakítása törekszünk.

Az egyes pályákon lehetőség nyílik különböző lőfegyverek kipróbálására, használatára is.

Néhány referenciánk

Sprinter Futárszolgálat Kft.

Teljes körű cégbiztonsági, rendvédelmi tevékenység. (sprinter.hu)

Százhalombatta Város Önkormányzata

Magánnyomozás. (battanet.hu)

Lapker Zrt.

Hírlap logisztikai folyamatok cégbiztonsági, rendvédelmi tevékenysége. (lapker.hu)

UPS Hungary Ltd.

Humánbiztonsági képzés, gyakorlati oktatás. (ups.com)

Pilisi Parkerdő Zrt.

Adósságbehajtás. (parkerdo.hu)

Runner Express Futárszolgálat

Magánnyomozás. (runnerkft.hu)

Elérhetőségeink

Omerta 07 Szolgáltató Kft.

Postacím: 2049, Diósd, Pf: 117

Fax/Telefon: 06 23 540 179

E-mail: info@omerta07.hu

Cégszékhely, iroda: 2440, Százhalombatta, Damjanich u. 29 (útvonaltervezéshez kattintson ide!)

Karrier

Munkatársaink közé minimum 10 év bűnüldözési gyakorlattal rendelkező magánnyomozók jelentkezését várjuk.

Kérjük küldje el fényképes önéletrajzát az info@omerta07.hu email címre!